تخفیف!

کتاب فرانسه فرهنگ لغت کوچک زیست شناسی و زمین شناسی فرانسه به فارسی

7,200 تومان

توضیحات

خرید کتاب فرانسه فرهنگ لغت کوچک زیست شناسی و زمین شناسی فرانسه به فارسی

کتاب زبان فرانسه فرهنگ لغت کوچک زیست شناسی و زمین شناسی فرانسه به فارسی  اثر سپیده نواب زاده شفیعی، از انتشارات کتابسرای وصال در گروه فرهنگ لغت به زبان فرانسه و مجموعه زیست شناسی و زمین شناسی قرار دارد و توضیحات، جهت خرید کتاب فرانسه به شرح ذیل می‌باشد:

ﯾﮑﻰ از دروس ﺗﺨﺼﺼﻰ رﺷﺘﮥ ﻣﺘﺮﺟﻤﻰ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى اﯾﺮان، درس ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﻰ اﺳﺖ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﮥ ﻣﺘﺮﺟﻤﻰ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن رﺷﺘﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺮﺑﻰ و رﯾﺎﺿﻰ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ درس ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از واژه ﻫﺎى ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ )ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮرى و ﮔﯿﺎﻫﻰ( و واژه ﻫﺎى زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﻰ اﺳﺖ. اﯾﻦ واژه ﻫﺎ ﻃﻰ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺲ درس ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﻰ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻰ از ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﯾﻊ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎى اﺧﯿﺮ، ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاى ﮐﻼس ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ روز ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﮥ ﻣﺘﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎى ﻓﺮاﻧﺴﻮى و ﻓﺮاﻧﺴﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ. در اﯾﻦ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻫﺮ واژه ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﻰ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺼﻄﻠﺢ اراﺋﻪ ﺷﻮد. اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺮﺟﻤﻰ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ، و در ﭘﻰ آن واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻰ در زﻣﯿﻨﮥ ﻋﻠﻮم دﯾﮕﺮ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻰ در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎدة ﭼﺎپ ﮔﺮدد.

چاپ توسط انتشارت کتابسرای وصال

خرید اینترنتی کتاب فرانسه فرهنگ لغت کوچک زیست شناسی و زمین شناسی فرانسه به فارسی  با تخفیف ویژه 40% از سایت انتشارات کتابسرای وصال

سوال از طریق تلگرام

توضیحات تکمیلی

وزن 200 گرم
ابعاد 16 × 8 سانتیمتر
book-author

publisher

language

isbn

9786226454520

publish-date

1399

edition-number

1

size

جیبی

cover

شومیز

page-number

62

product-id

6397

tiraj

1000

fisrtcat

seccat

نوع چاپ

سطح

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب فرانسه فرهنگ لغت کوچک زیست شناسی و زمین شناسی فرانسه به فارسی”